Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Социално предприятие МАЙСТОРИЛНИЦА произвежда следните групи стоки: ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия, сувенири от дърво, текстил и други материали, ръчна бродерия, облекла с български шевици, ръчно плетени/тъкани арт облекла и други изделия със съвременно приложение на занаятчийски майсторлъци.


Електронният магазин на СП ”Майсторилница” е създаден по проект: BG05M9OP001-2.010- 0288-С01 „Създаване на ново социално предприятие ”Майсторилница” в ТИНЧЕВИ и КО ООД” по процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.